Excel ช่วยกรอก ภ.ง.ด.1

Excel ช่วยกรอก ภ.ง.ด.1
เครื่องมือช่วยกรอก

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ประจำเดือน
 
 ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน อาจารย์สำเริง  ยิ่งถาวรสุข
ที่เมตตาประสิทธิ์ประสาท ความรู้วิชา Excel ขั้นสูง ให้แก่ข้าพเจ้า(ผู้จัดทำ)
สนใจ อบรมExcel กับอาจารย์สำเริง …..Click !!
        แบบยื่น ภงด1 คือ แบบฟอร์มยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน แก่ กรมสรรพากร
โดย เอกสาร ภ.ง.ด.1ก. มีหน้าที่ อธิบายว่า “ในเดือนที่ผ่านมา พนักงานของบริษัท แต่ละคนมีรายได้เท่าไร และ บริษัทได้การหักภาษีขั้นต้น ส่งสรรพากร ในเดือนที่ผ่านมาไปแล้วเป็นเงินเท่าไร”
ซึ่งเป็นหน้าที่ บริษัทที่มีลูกจ้าง มีหน้าที่จะต้องทำจัดส่ง ในช่วงต้นเดือน
บริการแมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสาร : OF Messenger
        สำหรับ ชาวHR หรือ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ ธุรกิจขนาดเล็ก SME ที่อาจไม่อยาก เสียเวลา ในการกรอก เอกสาร ภงด1 แบบกระดาษเอง ด้วยมือ เรามีตัวช่วยท่าน
OF Messenger จึงได้จัดทำ “Excel ใบแนบ_ภงด1” มาให้เพื่อนๆ ชาวผู้ประกอบการ SME ได้ Download ไปใช้
โดยมีวิธีการ ดังนี้
        1. Download File “Excel ใบแนบ_ภงด1” โดย Click!!!… ที่นี่
        2. กรอกข้อมูลพื้นฐานบริษัท ลง ไป ใน Sheet “Index” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        3. กรอกข้อมูลพนักงาน ทั้งหมด ลง ไป ใน Sheet “Data” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        4. เมื่อกรอกข้อมู้ลเสร็จ ให้ไปที่ Sheet “TaxForm2” ที่ Cell “CR14” ที่เป็นสีเหลืองอยู่ เปลี่ยนเลขหน้าจาก 1 เป็น 2 แล้ว Print ไปเลย [ทำเช่นนี้กับ หน้าต่อๆ ไป]
        ปล. มีข้อมูลพนักงาน ที่เลขที่บัตรประชาชน ที่ขึ้นต้น ด้วย 0 ให้เป็นเปลี่ยน 0 (เลขศูนย์) เป็น O (ตัวโอ) แทน
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์
โดย กอสิน ศุภฤทธิธำรง @ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ใด ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์