Excel ช่วยกรอก ภ.ง.ด.3.

Excel ช่วยกรอก ภ.ง.ด.3.
เครื่องมือช่วยกรอก

แบบยื่นรายได้พนักงาน ประจำปี

ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน อาจารย์สำเริง  ยิ่งถาวรสุข
ที่เมตตาประสิทธิ์ประสาท ความรู้วิชา Excel ขั้นสูง ให้แก่ข้าพเจ้า(ผู้จัดทำ)
สนใจ อบรมExcel กับอาจารย์สำเริง …..Click !!

แบบยื่น ภงด3 คือ แบบฟอร์มยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรม ประจำเดือน แก่ กรมสรรพากร
โดย เอกสาร ภ.ง.ด.3 มีหน้าที่ อธิบายว่า “ในเดือนที่ผ่านมา บริษัทของเรา ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดา มีใครบ้าง โดยเค้ามีรายได้จากเราเท่าไร และ บริษัทได้การหักภาษีขั้นต้น ส่งสรรพากร เป็นเงินเท่าไร”
ซึ่งเป็นหน้าที่ บริษัทที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรมดา มีหน้าที่จะต้องทำจัดส่ง ภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไป
บริการแมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสาร : OF Messenger
        สำหรับ ชาวHR หรือ ชาวบัญชี หรือ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ ธุรกิจขนาดเล็ก SME ที่อาจไม่อยาก เสียเวลา ในการกรอก เอกสาร ภงด3 แบบกระดาษเอง ด้วยมือ เรามีตัวช่วยท่าน
OF Messenger จึงได้จัดทำ “Excel ใบแนบ_ภงด3” มาให้เพื่อนๆ ชาวผู้ประกอบการ SME ได้ Download ไปใช้
ซึ่งฟอร์ม Excel ภงด1ก นี้ เป็นตัวเดียวกัน ที่ OF Messenger ใช้สรรพากรมาทุกปี โดยมีวิธีการ ดังนี้
        1. Download File “Excel ใบแนบ_ภงด3” โดย Clickที่นี่
        2. กรอกข้อมูลบริษัท ใน Sheet “Index” ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        3. กรอกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา ลง ไป ใน Sheet “Data” นี้ ในพื้นที่ สีเหลืองเท่านั้น อย่ายุ่งกับพื้นที่สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ เป็นอันขาด
        4. เมื่อกรอกข้อมู้ลเสร็จ ให้ไปที่ Sheet “TaxForm2” ที่ Cell “DE5” ที่เป็นสีเหลืองอยู่ เปลี่ยนเลขหน้าจาก 1 เป็น 2 แล้ว Print ไปเลย [ทำเช่นนี้กับ หน้าต่อๆ ไป]
        ปล. มีข้อมูลพนักงาน ที่เลขที่บัตรประชาชน ที่ขึ้นต้น ด้วย 0 ให้เป็นเปลี่ยน 0 (เลขศูนย์) เป็น O (ตัวโอ) แทน
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การสร้างสรรค์
โดย กอสิน ศุภฤทธิธำรง @ 22 กรกฎาคม 2557
ผู้ใด ละเมิด ทำซ้ำ เลียนแบบ มีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์